KОНКУРС ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА КНИГОИЗДАВАНЕТО В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА 2022 ГОДИНА

На основание Наредба №41 за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването в Община Димитровград, приета с

Решение №464/22.12.2016г. на Общински съвет – Димитровград

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ОБЯВЯВА

конкурс за финансово подпомагане на книгоиздаването в община Димитровград за 2022 година

Финансова подкрепа за книгоиздаване се предоставя в следните области:

1. Област художествена литература – стихосбирка, роман, сборник разкази, драматургия, книга за деца;

2. Област литературознание – литературна история, монография, литературна критика;

3. Област история, културология, краезнание – историческо изследване, краеведско изследване с приоритет изследвания, засягащи димитровградския регион, издания за личности с принос за културния облик на града и общината.

Право да кандидатстват за финансова подкрепа имат:

1. Физически лица;

2. Народни читалища и юридически лица с нестопанска цел.

Кандидатите следва да отговарят на следните условия:

1. За физическите лица – да имат адресна регистрация по постоянен адрес на територията на община Димитровград;

2. За народните читалища и юридическите лица с нестопанска цел – да имат седалище и адрес на управление на територията на община Димитровград;

3. Да не са подпомагани финансово по същата Наредба през последните две години;

4. Да нямат присъдена друга местна или национална финансова подкрепа за проекта, с който кандидатстват;

5. Един кандидат не може да кандидатства с повече от един проект;

6. Не се отпускат средства за преиздаване на вече издадени творби;

7. Не се финансират разходи за представяне, рекламиране и книгоразпространение на изданието.

В рамките на обявения конкурс кандидатите подават документи в Общинска администрация – Димитровград, бул. „Г. С. Раковски” 15, Център за административни услуги на Община Димитровград, гише № 1 като предложенията трябва да съдържат:

1. Заявление за кандидатстване;

1. Ръкопис на проекта за издаване на хартиен, а при възможност и на електронен носител;

2. Кратка анотация на произведението, с което се кандидатства;

3. Творческа биография на кандидата;

4. Нотариално заверено пълномощно – в случай, че предложението за участие не се подава от автора или негов законен представител;

5. Декларация от кандидата, че проектът, с който кандидатства в конкурса не е издаван и не е получавал друга местна или национална финансова подкрепа през последните две години;

6. Бюджет на проекта – оферта от издателство, съдържаща техническите параметри, тираж и проектостойност за издаване на книгата;

7. Очаквана финансова подкрепа от община Димитровград.

Краен срок за подаване на документите за кандидатстване с проектите за финансово подпомагане – 30 юни 2022г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.