НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ 2022 г.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) стартира процедура за набиране на проектни предложения по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (НПДЖЛМ) за 2022 г. Основната цел на Програмата е изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания и осигуряване на лична мобилност за тяхното социално приобщаване, като се отчитат и специфичните им потребности.

Програмата се реализира в два компонента, както следва:  

Компонент 1 „Достъпна жилищна среда“ – за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства, която се ползва безвъзмездно и по нестопански начин;

Компонент 2 „Лична мобилност” – за финансиране на дейности за осигуряване на личната мобилност на човек с трайно увреждане съобразно функционалния дефицит и потребности.  

Допустими кандидати по Компонент 1 „Достъпна жилищна среда“:

Всяко физическо лице – собственик на индивидуална жилищна сграда (еднофамилна или многофамилна с до 3 самостоятелни обекта), което е с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, или в чието семейство има член или дете с трайно увреждане, придвижващ/о се с инвалидна количка, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда.

Всяко юридическо лице – сдружение, което е учредено и вписано по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), когато в жилищната сграда има собственик на жилище, който е лице с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, или в чието семейство има член или дете с трайно увреждане, придвижващ/о се с инвалидна количка, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда.

Допустими кандидати по Компонент 2 „Лична мобилност“:

хора с трайни увреждания с доказан дефицит на долни и/или горни крайници, въз основа на медицинска експертиза и документ за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС) от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК).

Допустими за финансиране дейности по Компонент 1 „Достъпна жилищна среда“:

изграждане/поставяне на рампа и/или подемна платформа, и/или асансьор за преодоляване на различни нива в жилищната сграда, въведена в експлоатация, съответстващо на нормативните изисквания за достъпност и за което е налице одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж/поставяне.

Допустими за финансиране дейности по Компонент 2 „Лична мобилност“:

изменение в конструкцията при приспособяване/преустройство на органите за управление на МПС.

закупуване на МПС с извършено изменение (фабрично или извън фабрично) в конструкцията (приспособяване/преустройство) на органите за управление.

изменение в конструкцията при монтиране на помощно съоръжение/приспособление за качване/сваляне на инвалидна количка в МПС.

обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС от кандидата, при липса на такава.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:

По Компонент 1 „Достъпна жилищна среда“ – до 100 000 лева.

По Компонент 2 „Лична мобилност“ –  до 8 000 лева.

Проектните предложения по програмата се подават до 27.07.2022 г. включително, на хартиен и електронен носител, по куриер или по пощата на следния адрес:

1051 гр. София

ул. „Триадица” №2

Център за информация и услуги на МТСП (деловодство)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.