Община Хасково открива процедурата проект – „Топъл обяд“

Община Хасково открива процедурата за прием на заявления за включване в проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID – 19 на територията на Община Хасково“.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция BG05FMOP001-5.001

„3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID – 19“

О Б Я В А

Община Хасково уведомява всички заинтересовани граждани, че отваря процедурата за прием на заявления за включване в проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID – 19 на територията на Община Хасково“. Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU с продължителност до 31.07.2022 година.

      Заявленията – декларации ще се приемат в работно време  в касов салон на Община Хасково, от 30.05.22 г. до 07.06.22 г. /вкл./. Лицата ще бъдат одобрени от Дирекция Социално подпомагане- гр. Хасково до запълване на бройката от 500 потребители по проекта.

 Допустимите целеви групи по процедурата за кандидатстване са:

 Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

 Лица, на които е предоставена временна закрила във връзка с масово навлизане на разселени лица от Украйна.

Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

 Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Кандидатите следва да подадат следните документи:
1. Заявление-декларация по образец (Приложение 2 към Методиката);
2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (Приложение 20 към Методиката) – попълва се от кандидат – потребителите и от всички пълнолетни членове в техните семейства.

*За улеснение на всички кандидат – потребители, документи ще се приемат и от кметствата в съответните населени места на Община Хасково или да бъдат изтеглени от сайта на Общината.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.