РИОСВ – Хасково участва в експедиция по трансграничен проект в Защитена местност Орешари

Eкспертът по биоразнообразие, защитени територии и зони Владимир Трифонов от РИОСВ – Хасково взе  участие в дейностите по проект  по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРЕГ-ИПА България-Турция 2014-2020г. , който се изпълнява от Сдружение „АРДА 2003‘’ – с. Стамболово, област Хасково ,Република България и община гр. Мерич, Одринска околия, Република Турция. През м. май бе осъществена експедиция в Защитена местност “Орешари“, където се опазват изключително редките представители както на флората, така и на фауната. На участниците в експедицията бе предоставена обширна беседа по отношение опазване на редките видове растения и техните местообитания, както и изчерпателна информация за защитените видове , която бе посрещната с изключителен интерес.Едни от най-редките обитатели на местността Орешари са животни, непознати на повечето туристи – тис, родопска майка, черен щъркел, венерин косъм, белоопашат мишелов, египетски лешояд, дългоух прилеп, полунощен прилеп и много други. Голяма рядкост е да бъдат забелязани някои екзотични птици, които от години са в Червената книга на България, заедно със защитени растителни и животински видове. Такива например от представителите на фауната са алпийският бързолет, зеленогуша овесарка, дългокрака жаба, ивичест гущер и т. н. Бяха наблюдавани и  ценни лечебни билки и растения, използвани в медицината, срещащи се в Източни Родопи.

Дейностите по наблюдението и информацията за видовете сухоземни костенурки- шипобедрена и шипоопашата, за разликата между двата вида, вписани в световния червен лист на IUCN (Световен съюз за защита на природата) и защитени от Закона за защита на природата бе изключително полезна, предвид факта , че ако костенурката изчезне от Източните Родопи, това ще рефлектира върху цялото биоразнообразие в региона.

Експертът от РИОСВ – Хасково запозна участниците с основните насоки на Закона за защитени територии на национално ниво, с обявените защитени територии в обхвата на РИОСВ-Хасково, в Източни Родопи и Сакар, както и с това, че като член на Европейския съюз от 2007г., България е определила и защитени зони общо 24, включени в екологичната мрежа НАТУРА 2000 , съгласно Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за местообитанията или хабитатите).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.